تاریخ برگزاری نام سمینار توضیحات خلاصه سمینار قیمت لینک ثبت نام
۹۸/۰۴/۱۰ هفت تکنیک کیمیاگران در برنامه نویسی ذهن با موج آلفا # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۴/۱۷ هفت تکنیک کیمیاگران در خلق ثروت # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۴/۲۴ هفت تکنیک کیمیاگران در فروش صعودی # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۴/۳۱ هفت تکنیک کیمیاگران در مدیریت خشم # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۰۷ هفت تکنیک کیمیاگران در ثروت سازی با آراستگی محیط کار و زندگی # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۱۴ هفت تکنیک کیمیاگران در متقاعدسازی دیگران (هوش اجتماعی) # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۲۸ هفت تکنیک کیمیاگران در شناخت تیپ شخصیتی افراد از روی ظاهر # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام