با تقاضای مخاطبین عزیز، تکرار می گردد:

سمینار”شناخت تیپ شخصیتی از روی ظاهر” پنج شنبه ۷مرداد ساعت۹:۳۰ 

۹۸/۰۶/۰۷ سمینار شناخت تیپ شخصیتی افراد از روی ظاهر # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام